Global Chinese Working Holiday Makers Forum! 

虎维网

 找回密码
 立即注册
更多»
新西兰WHV在线刷签证工具working holiday纪录片新西兰打工旅行Orbit保险 9折优惠
搜索
查看: 36298|回复: 58

[其他] 新西兰WHV打工度假签证一帖通(最后更新时间2016.04.17)

  [复制链接]
发表于 2013-8-14 13:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 一键登录: 更多»

x
为了方便新人系统的了解WHV这个签证,帮助大家靠自己的努力一步步拿到这个签证,现在将相关实用帖子汇总整理出来。7 W% w3 ~+ b7 z9 r1 D: |
希望能帮助到大家,强烈建议每一个准备Working Holiday的童鞋,首先在此爬楼,仍然有问题,再去发帖或者QQ群里提问。
6 E5 V: O( s8 M+ V  @$ D1 l3 b) q6 D- }# F
注意:资料均为前辈们自行总结出来的,可能部分资料已经过时,仅供参考,本帖不定期更新!
9 t0 \( }/ Q) W4 L- `8 s
2 l3 k1 V/ o2 E6 H3 W% A/ U/ X% `) T; l& s- ?
关于签证=======================================================% k; f  g0 o9 ^$ o6 {9 {& e
$ X, l" g+ w. F. U% w& X
重申打工度假官方定义
打工度假计划旨在促进与其他国家间青年之互动交流与了解,申请人之目的在于度假,打工系为使度假展期而附带赚取旅游生活费,并非入境主因。
# G9 S% A! i) a

8 W4 h0 t9 k! H; b7 _1 f% v
什么是working holiday Visa,我可以申请吗?打工度假签证科普贴(新人必看)' r- q# T- T$ u
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=19&fromuid=71 E- Y9 U; i: _, o; @: o( ?

$ U4 N5 e# R( r1 k# H2014年移民局针对WHV的新政策 (2014年与2013年条款一致)
+ V, K9 m  l4 i9 d/ _http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163&fromuid=7
% q$ D8 I# J7 }# @: A
, L+ H" y) `1 l$ Z$ `' B/ Z' {新西兰WHV在线抢名额完整攻略(2016.5.23最新版)
4 `3 v& j: j3 J! ^! i. E" n2 Q4 }' h
  u$ U- f0 |0 Z# u8 E4 {6 M8 `9 W# Phttp://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTIyMTI3Mw==&mid=2654253052&idx=1&sn=db525b21edd0616abdb856aea8b7b2f8&scene=21#wechat_redirect 7 {; ^- I( e. F" v! n  f; f
- O7 r2 L; ?& I" n0 l. k4 l

( p0 b  w& h" j. W: X  }& g% ?4 r% z) A. h* P5 `& p
如何申请working holiday visa?(最新最全图文攻略)
4 \. g$ Y. }3 L0 x, }2 O, Uhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15&fromuid=7( ^% G$ I3 x% h6 C  y. p- g

" h: [% a: T+ }8 K  J' f不确定自己的信用卡能否在线付款的,可以前往这里验证(最低支付1美元)
( I6 d% t: M' ^6 g4 Dhttp://www.whver.com/portal.php?mod=view&aid=2
& }# Z( T: H( Z$ [' b) M( U+ {# T( R
新西兰打工度假签证在线申请常见问题与解答(WHV必读)
, B, M9 S8 q1 K' Jhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=486&fromuid=7
( c( S9 u0 p- N% h6 _
; M5 q+ ^8 ?! C* i8 y新西兰打工旅行签证(WHV)零星名额的正确刷法
! m1 i- |* K0 F3 Ahttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32&fromuid=7
+ x% ?8 e) V9 ?2 q0 R; R) X0 G% Y5 w, P/ j
新西兰打工度假指南之 签证上的那些细则
; e0 C1 }  m- b" N: z( k3 Fhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28&fromuid=7
' N# D* ]* H% R+ R2 |8 J6 a1 \7 B6 M# F. {( Q, i. ]& V
WHV 续签 所需材料和办理流程, O' V- L& g" z' \9 {) I; r
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=30&fromuid=7
# T! _. l; X8 M" q: H$ W8 |! ^  c- D2 k  j; j
打工旅行公众微信号 每日分享内容归档整理区:
. F" S" _! |  u% fhttp://www.whver.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=62
: j, J! y: W" b/ l; @7 ~6 k
/ w1 s- o8 E* [+ ^- h你有没有享受过Working Holiday ?+ {: X9 ~% j& f, \" ^5 O
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=52&fromuid=7& S* t% o  \4 [  e9 T; h  |
) |# H; K7 X; q2 t) p

( k0 n/ s! z* [; q
3 j, G0 h$ h' [: s, l% ?+ f' j6 y# e: j6 D: t! ?; g& d
关于准备材料: ========================================================; E+ x5 }+ J5 i& m8 D
9 d3 S0 Y6 k3 h  Z
新西兰打工度假指南之 雅思成绩& C5 a* y; H0 D5 X3 o# c: S% I, [
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=25&fromuid=7
. w1 ?8 \) F( O0 s+ \5 t1 |4 d5 j: j
0 A8 z5 N' o8 B  w* ^( u1 ~" y/ z雅思学习资料下载专区:
) |+ t9 V( A1 M5 w3 v  a# {http://www.whver.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=51
) Q! C1 Y; V/ T; g
: v/ V1 P1 ~) ^: I6 f7 F1 w1 k) S新西兰打工度假指南之 体检(武汉)' E% G* A! o: \5 r. K6 ]% [9 t
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24&fromuid=7- x" a/ m* g7 Y5 `- h( _% a

- R7 }  X! K- g' K2013年全国各地WHV体检价格汇总+ u2 [( D; X$ x. o, L% K; p
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=846&fromuid=7
/ ^" H# O3 ?, E  R, [
' P. i/ r2 V; P4 ?: u$ ?4 K新西兰打工度假指南之 存款证明: \% G. `$ e' y, U" L  j
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=20&fromuid=75 m4 E5 W* F: U4 {1 [; V7 [
2 t' P0 D1 P3 t
新西兰打工度假指南之 学历证明
$ {+ x# J  F' T' L! Y; R: P- thttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26&fromuid=7
9 ^5 M& }* v7 u* i+ \: z0 A  Z
2 w" q7 x4 w  b9 k7 n' [( Q新西兰打工度假指南之 高中学历认证
- {; \) h. }/ G' v' Y; M9 N& ghttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17&fromuid=7
$ t$ B3 o, ~  p6 B) `2 ^; [2 p! Z! C) y- k  z7 G
新西兰打工度假指南之 保险
, x+ v6 |6 r- K3 F" T% m! P+ }http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=33&fromuid=79 R7 J( {6 z! B3 z  w/ f, _4 g
& U% J. k4 y  H1 [1 U
WHV在线申请表单上的地址 STREET NAME 详解6 I6 Y( V* Y! Y/ ]/ f/ E9 N
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1064&fromuid=7
7 K3 x' M; g/ _: {$ P1 E% X; C+ u0 v9 K: ^; m6 [
“电调”在Working Holiday Visa申请过程中的重要性# V  L" U+ {* d8 V# D
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=35&fromuid=7  g6 o/ z- z7 D- ]6 i
* Z0 T% V+ z3 i
想去WHV? 先过父母这关!' v7 e' V- n1 ~& D
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=168&fromuid=7' o4 d% J+ J3 f+ n8 }! a+ r

- C$ L/ N& E% \- Y1 tWHV 搞定父母的八个小妙招. ^' c! K1 y; \: r
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=170&fromuid=7$ H; \* g$ }) i* E+ x4 q) X3 O

* ?3 R( X6 Y1 I
6 u0 K8 T& z) A% V, V
( T2 S  C# i9 G, T9 g+ {. a% X- @. i* C( r( C2 a
  m" t  H+ Z; D7 M4 S; A* r7 D
关于生活: =======================================================; o7 p) s) f5 h0 `2 Y4 S3 T

; A! Z1 e2 v! V9 U4 s6 K6 H+ M" k* n新西兰打工度假 Working holiday insurance(Orbit) 保险 虎维网粉丝专享9折优惠
5 x# M- i" }* v! ?- E  w5 Z8 \. g% N" P* d& [' d4 V7 f
http://www.whver.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2308&fromuid=7$ }8 W  [4 _/ b1 d- j
2015年10月1日申请新西兰税号新规定,进来看一下你就全懂了(申请IRD税号攻略)
3 I5 G4 M/ _6 S/ @5 Ghttp://www.whver.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1992&fromuid=74 G' @% U7 F$ \8 C: i; ~/ f

$ e8 Z. X5 Q. O4 [; F【攻略】Whver第一周起步攻略(关于手机、银行开户、挑选二手车的攻略及第三方保险)" W! T/ g% P/ V9 L0 s
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43&fromuid=7: ^( Q8 B, X( h6 ^

1 z# n5 o6 h, D- f+ ~: Y新西兰最新入境须知(2013年最新整理): X/ R' c& c* f6 B3 ?
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36&fromuid=7! h% C) v/ l9 B% G9 w
4 R1 `% n% ]3 d# J4 t# f
新西兰打工度假指南之 行李清单5 i2 [- m) A1 s8 Y
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=34&fromuid=7
; {7 ?' @' P" f. c1 o6 s( ~; Z& [$ K0 |2 b$ b
行李准备清单(特别推荐给女生们) -copy from previous
8 c0 X- V, x3 |8 h+ Yhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=752&fromuid=7- Q9 e2 Y2 y3 x6 s1 B
8 [  g1 p- w: u6 X. O# A" y
行李总结帖-来纽一个半月后行李总结(适合女生)
$ ~& O6 r. q. [9 ^" ^: H5 ^http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=184&fromuid=7
) w3 a1 p* ]4 X* }! n% p9 l) g# O9 _; ?2 D
关于新西兰银行开户的终极建议* ~, b& w+ a- j3 g+ \: j
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=50&fromuid=7) u: w$ A2 n/ }; E/ x$ d
" E- J4 u/ k4 M1 d; O' |
注意:新西兰银行开户新规!2 S- `/ k6 X1 o5 D" m
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38&fromuid=71 U2 x1 z4 G9 t$ F* N4 m. r; \
6 P+ |: n8 b! Y4 k6 ~4 }
手把手教你在国内就搞定新西兰银行开户7 w; @( u% L. o! z1 W1 u
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=153&fromuid=7
9 v9 @( O. v9 y/ N
( r' ]5 R% M. Z$ m) [' X, Q在新西兰使用中国驾照的常见问题
7 c7 U& U5 w3 B5 G6 ~3 R% thttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=31&fromuid=7
) J; @( k. k, H1 g$ j6 H, D  b% Z0 F& S+ H; {( U
什么是Helpx?什么是WWOOF?两者的区别,科普贴!
. E' @! n) p8 u7 p/ G. X* O7 Thttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=53&fromuid=7
2 v  l( ^& u6 n
& {+ x2 D5 b2 K9 A& K打工旅行公众微信号6.28 机票 机票!+ f$ M3 h  \* F. [! I
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=130&fromuid=73 p, R! N2 G( p7 T' O: j
6 o/ P* l3 w% S- ~! e' Q
出国后 国内手机号 肿么办?
/ J5 Z9 h( y0 j' K- ^http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=182&fromuid=74 N+ k0 f, D& N
) c: N+ [: A& z. ]
我的手机能在新西兰使用吗?: \/ e0 ^! X+ G6 r" i
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=430&fromuid=7: D  u+ V( w& c( U1 W
+ _: r3 o- C% c4 Q: _
美食&购物&住宿&手机网络 专区:
, J6 B% g: y5 e3 N& p/ xhttp://www.whver.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=436 _. N6 U3 `& `2 l7 O% m

" E' D8 i' W" b1 g6 w旅游&机票&交通&二手车 专区:& j$ n; O  A( q  t/ i: j3 W
http://www.whver.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=465 w3 S6 x9 ?$ {' _3 N

! [3 [7 X8 M6 g* ?
! S, N# G( E: _; w/ W! I/ d  f# r1 x6 D

" r9 A$ T' k/ V8 w9 s/ g关于工作: ======================================================= ; I* n) S1 x- d

; P& G3 _0 w3 X新西兰打工度假指南之 季节工作! y* U& e: |$ k) q
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=27&fromuid=70 q; k6 |2 N; {. p

7 T3 N/ n& @5 @8 T  V. X! [, B! D) x分享一些实用的打工网站
, V( n; B3 }0 Z1 mhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2&fromuid=7) _: B& W- P6 U% H  [1 X% e! C" P8 N- N

2 {' x5 _0 U" ]% `. c新西兰滑雪场工作详细介绍
" x  r1 q% h, j9 H- ahttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37&fromuid=7
. i% O* I4 p5 h1 W
- y- L$ C/ E+ p  X, G  j新西兰打工度假–找工的网站, O& `; \; n! q4 b, Y5 {% `
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=223&fromuid=7& m! ~$ f0 q, u. q
0 z: k) H: k. Z- @
论坛工作相关信息专区:1 ]( _  a. ?1 Z* G2 S4 Z
http://www.whver.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=426 R( V: y; [) i) Y: S: P9 Q; _

$ [: l/ {  o  B+ q写出漂亮的cover letter卖自己出去
/ K2 N% w, `0 N6 mhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=324&fromuid=77 l: F  E* ?, j& i& [$ F3 A) h
) d+ w% k& t  N* o2 b0 T
打工度假贴士-怎么跟人家找不一样的工; ]9 N' ~1 H% f3 @( v. c
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=338&fromuid=7
0 e( D  Z6 h8 j# W
& k& I0 R) _1 ~网友收集的新西兰部分雇主信息--南岛篇
: K6 t% s8 f$ t/ I8 t, jhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=765&fromuid=75 V! y% v3 t8 N" @  r
$ k% [; L- D' _; L% `( J- ?: J  S
网友收集的新西兰部分雇主信息--北岛篇
2 l. _9 ~* @: G' c! Rhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=766&fromuid=7
- l# G4 i$ t( ^8 O$ E" n6 _: w3 E* B, e/ b. q+ T+ w+ Z
/ g, i0 l8 ^9 s2 A, i* r5 X) Q
6 C+ |# c  H) K) f5 p$ U
: u) N0 C# @% A2 D1 R4 U

% M0 Z7 K" L2 o" p
, k. e+ \/ U& L: P; O: Y' |) @/ N. m# x2 O. k, |
前辈经验故事(值得深思的文章): ==========================================1 |5 B+ a( N% h! o

+ \1 O: M! U  k! G
夫妻的打工度假蜜月--阿信漫画连载专" ]4 s1 X( O* X$ u& k0 v- I' ?  o2 G5 d
http://www.whver.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=79
! S2 Q' ^8 p: U  h) B' \9 V: f$ y4 e9 j; R* ]1 a% s
我所理解的间隔年 (2013.6.5)! M1 i/ s3 M( o* Z% v6 R2 y. W4 S
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=382&fromuid=72 W- {9 n  {9 B5 ^
: x' i8 X% K; u9 X' W/ O7 Y
致青春-----记新西兰打工度假15个月
' e7 l! h8 j7 X- Nhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=162&fromuid=7/ z/ @0 B( E( r* j2 c

6 K; l; e) L7 t% G' u同梦者众,同行者寡6 s3 c/ c  B* s( D& [6 x
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=507&fromuid=74 j4 O) h% K0 m- U6 ^( v
9 B/ j# H, B. ?' K
旅行不是为了不工作,而是要找寻更适合自己的工作
* t- n9 f3 G* E4 Z( b# phttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=653&fromuid=71 U# e' _/ f& T/ P. b

( |9 U* J5 H  h3 M写给新一届2013/2014 WHVers的一封信: g) D& q# r( ^$ T% R
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39&fromuid=7
8 M0 Q% ]; K2 U5 ]
" y: D' |0 z" D* B4 ~4 ~, C一位台湾WHVer写的文字 送给大家
* X7 F& p1 b0 [; d% hhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16&fromuid=7
6 K5 Q5 ]1 _8 [) @/ }
5 e& d% A7 M5 Q" T0 p. q论坛WHVers故事经验分享  讨论专区:
+ }  V% m7 U0 j# t. P. |5 e# N; ~; khttp://www.whver.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=41
9 h3 p+ u& a- J4 U+ p
: r8 J) V9 V# I2 F* _7 f0 p6 I$ i不“花”一分钱 镇江女孩7个月游遍新西兰(图文)
, m7 q+ s! k' H3 Q. nhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=185&fromuid=7
# Y! @+ g8 A! r# F6 N: f5 w  {6 H
7 x" v4 F- Y: w# H& O/ W$ ]+ D$ n+ I. c% K# w

, r9 k9 v4 q8 J, I6 Y8 a. T6 t5 |/ t% ^( `  l* B" l( ~
视听材料:
========================================================8 G3 M" S: z1 c3 ]; N
$ {3 ]  r. ?4 k; t0 A
聊一聊与新西兰打工旅行有关的那些书 (2013.08.13)
! ^) A6 I( j1 ^) o4 R1 T: }" {http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=619&fromuid=7$ |* I0 P6 F) W8 t% V  v
5 n  R# L3 x0 }$ ^
如果要选择一本书陪你去打工旅行,那么就选这本《打工旅行完全手册》(现已上架)
+ H" p+ A3 Y6 v# z7 J& Thttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=789&fromuid=7
+ t6 O! l3 `2 Z. j
! M1 B7 K3 G9 aZoe的打工度假回憶錄
0 e0 g% d  ]7 E8 R; Uhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=192&fromuid=7; C. h2 D' S  z, ?- |6 A
  d1 d) X! L% o& g" l
如何轻松过新西兰海关–手牵手去度假打工电台
3 u: v+ \* A4 }) J4 v# thttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=194&fromuid=7' D+ J) Y3 Z; K) f7 v
- P1 r/ b, |8 j9 t2 x+ r
初到新西兰–手牵手去度假打工电台  _% a. X( S% a+ i, ?
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=190&fromuid=7* V/ F, v3 R2 Q
  z) @5 O0 f, b& ~4 {; g0 G8 h
前线视窗:另类旅游,打工渡假; U/ H) j1 B4 S7 t2 A, X
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=375&fromuid=78 P* \. K$ c' o6 M! J

/ z3 K$ V# f; r台湾新婚夫妻蜜月赴纽打工 赚旅费30万游世界3 z. t: L' I; A$ b1 _
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=652&fromuid=73 v2 s4 j# c: ?

3 j% g- s* ]9 W: D: t& e, `/ W3 M
8 H# H1 E3 N4 r) Q% c) b0 O( F: N

6 q& }& J$ a, H" ^
& H" m4 H1 l" UWHVers结伴同行:
======================================================* M6 y  R# G& Z) I
% o! o; @4 T, o: P' `; S* g
2013/14 最新working holiday进行中的童鞋的微博(2013.8.12更新), ~3 `0 n' L  S5 M
http://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=437&fromuid=7
1 h+ D- p$ I% d  [- V- K* k: m1 b; t/ C" S* X
打工旅行公众微信号 与 虎维网公众微信号 介绍
% K* l- f* r( yhttp://www.whver.com/forum.php?mod=viewthread&tid=511&fromuid=7
6 [( \& j# K  S/ j  r
! v8 c, E  ^) {( s7 m) l论坛WHVers结伴互助 专区:& H: @0 C, @% a4 b9 d! O4 h* K
http://www.whver.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=76
. e" H6 [2 R" k
9 {$ B, t. A3 {8 H( cQQ群:* C( T$ Z" U7 s) J5 P2 K7 }4 B

1 [9 |1 L/ s+ l4 h1 B9 kWHVers的家 ① 官方群  36370953   (千人群 欢迎加入!)
& x* u6 o9 Y; e6 o9 h3 ~3 X5 N' qWHVers的家 ② 官方群 36371069 (已满!)
5 S2 o) s0 N; N2 U  uWHVers的家 ③ 官方群 16801233 欢迎加入!) ' ]$ o+ ?! e  U* }* Q- O
WHVers的家 ④ 官方群 185194102 (欢迎加入!)$ j; |. [" d' d& Z/ D
WHVers的家 ⑤ 官方群 202252911  (欢迎加入!)
4 R, D% O. P: Q- T
+ {1 d  O3 i; NWHVers在路上 36370499 (只接受已拿到签证或名额的人员加入,进群需发相关文件证明)& {/ Q9 S, R# w/ \
微信群:
# U; \* @5 e/ b2 `2 X; u  \( Y; F
加猴纸微信Jsonge,拉你们进500人微信交流群!
* y0 H: v& n/ W$ |4 E7 t5 W% ]0 g, {
打工旅行公众微信号: dreamholiday& \4 p: I- C1 |4 }9 a

" j7 n; {# Z$ @7 m- S% N' o

% Y0 V& q2 o* _5 y3 J虎维网公众微信:iwhvers
! t0 A! K5 F5 y
1 T& L7 g5 l9 L' I' b
$ m8 h3 b! T0 V* w6 _5 E
/ [* z1 x9 `7 k) a

7 d5 o2 `# T) i6 ]1 }
% q! z9 f0 [# j& ]' r
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-14 14:47:05 | 显示全部楼层
楼主好用心~~~
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-14 15:15:49 | 显示全部楼层
板凳是我的 感谢楼主!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-14 15:16:19 | 显示全部楼层
超实用 收藏了,太感谢了!!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-14 15:17:00 | 显示全部楼层
mark!!收藏 留着备用!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-14 15:17:42 | 显示全部楼层
这个必须收藏了 太感谢了!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-14 15:18:45 | 显示全部楼层
感谢楼主 辛苦的整理!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-14 15:19:52 | 显示全部楼层
好实用的汇总贴,收藏!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-14 17:29:44 | 显示全部楼层
huaiyatouwo 发表于 2013-8-14 17:13
8 n' ^" p7 Q! T; J( H请问楼楼 银行卡的话借记卡或者储蓄卡  可以么?

. X2 v' A! f$ X# `不可以的,必须借贷卡即信用卡,官网明文规定了。
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-14 18:09:29 | 显示全部楼层
猴纸好给力啊,感动ing~
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 一键登录: 更多»

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|虎维网|WHVer|全球华人打工度假者论坛 ( 鄂ICP备14009016号 )

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of whvers.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

奥卓科技 鄂公网安备 42011202000667号

GMT+8, 2019-2-19 23:11

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表