Global Chinese Working Holiday Makers Forum! 

虎维网

 找回密码
 立即注册
更多»
新西兰WHV在线刷签证工具working holiday纪录片新西兰打工旅行Orbit保险 9折优惠
搜索
查看: 19740|回复: 26

[求职攻略] 分享一些实用的打工网站

[复制链接]
发表于 2013-6-22 19:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 一键登录: 更多»

x
本帖最后由 Jason 于 2013-6-22 20:04 编辑
/ c8 O4 ^7 W1 R4 x  c+ S( k% d- s/ T7 ~9 X" Y# i% l) {. x
季节性工作网站:( ?) c; g; Y( D  B0 @
http://www.canstaff.co.nz/* P2 \  ^. {4 a# m6 F
http://www.jobscentral.co.nz/$ ?$ L' p3 `( l' Z
http://www.seasonaljobs.co.nz/main.asp
( d5 M# c0 Z( O- ?" f0 jhttp://www.picknz.co.nz/seekers/index2.php
: a6 [, v9 ?, j+ xhttp://www.seasonalwork.co.nz/job.bsp?job_id=636
5 T; ]) @- Z8 j+ Q- ehttp://www.backpacknelson.co.nz/seasonalwork.php
, f- q8 ]9 h4 |+ p. f6 M+ p! b' Phttp://www.backpack-newzealand.com/working_newzealand.html; k# K8 l' `) s: p8 q( P) d  B
http://www.nzs.com/business/services/jobs/job-listings/more4.html! z1 H' x; {* T; J% w. f
http://www.backpackerboard.co.nz/work_jobs/new_zealand_fruit_picking_jobs.php
/ Q4 k1 E, ~( b6 _/ lhttp://www.finda.co.nz/classifieds/job/listing/4j0r26/general-labourers-wanted/
- y  x" n3 G0 y& Jhttp://www.job.co.nz/
$ K% }8 M, _& k/ o) n2 [: O9 phttp://www.jobs.co.nz/
) g( e& z+ L7 j& I( Ahttp://www.seek.co.nz/8 i, K$ g* A  ^" {3 |
http://www.gumtree.co.nz/
1 {( w! p% H8 L2 l5 bhttp://jobuniverse.co.nz/# r' T2 B" C7 R% R/ ^" V
http://jobs.search4.co.nz/

' @8 I8 m- G2 U; w5 Chttp://www.careerjet.co.nz/
; b# A; Y  N1 A# m5 r) whttp://www.newzealand-jobsearch.com/
( S; K$ B1 {  B* d" _) Fhttp://www.workingin-newzealand.com/) C: f, i0 v5 i: t) T0 B
http://www.chandlermacleod.co.nz/jobs/" m/ S' q' e4 y! n1 I, u; P
http://www.goldensandsmigration.co.nz/employment6 y0 G0 ]" j; }, b4 t) M* G
http://www.trademe.co.nz/Trade-me-jobs/index.htm
* \; W; O, ~$ i6 ?& C: J; Yhttp://www.viewauckland.co.nz/auckland_job_search.asp4 B5 }; k, y6 h1 _2 e+ o# h$ A, ?
http://www.bestjobs.co.nz/bt-job-ST001-1-Jobs_in_NI_Auckland.htm# m( E. G' m1 w% l0 ?
http://www.kellyservices.co.nz/web/nz/services/en/pages/index.html
  c1 `8 Z: d  n; b/ h' ~% F2 khttp://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/new_zealand/2 X7 _4 z; S$ }7 f2 H% K
http://jobs.manpower.co.nz/job/job_search.cfm?CFID=4290130&CFTOKEN=24889190

# y' P: q7 ]  D+ h% z8 m8 h
( C$ S3 O7 N% z6 i# u" J寻找工作信息库 新西兰
3 R6 b( u' B6 m! }/ mhttp://jobstuff.co.nz/f4fa6f80787f7d91/
7 X8 H! b% V  Yhttp://www.netcheck.co.nz/; F" }: P8 j- y- z5 V5 }4 C
http://www.nzjobs.co.nz/
( `7 h' V* j. ~! Y4 qhttp://www.kiwijobs.co.nz/ % w" v+ ~) `5 L- w
http://www.jobs4grads.net/
: m% D, X; f" Ahttp://www.jobcafe.co.nz/
' _* D3 H9 D: v6 T1 z0 g% jhttp://www.jobuniverse.co.nz/
% ~* s0 a  T; dhttp://www.pickme.co.nz/' u7 I7 h" P! S$ n6 ^
http://www.myjob.co.nz/
* e) Z$ x% }+ N  ?9 r+ H6 t! J! Zhttp://www.employment.co.nz/
. y% T. s; O( d6 T1 `http://www.newkiwis.co.nz/# I& s4 b- l; w3 r9 L8 K  b
http://www.workingin-newzealand.com/2 @# O( v( z  T! F
! ?7 G/ |2 ]% W6 }# @6 f3 Q9 D
农业! J3 f0 h5 l  d
http://www.fres.co.nz/1 i! f6 G! @- I* k- R
http://www.seasonalwork.co.nz/index.bsp/ F. }% \7 I1 K& n2 B

4 n6 V$ n& B& G教育业4 l! B9 v( j& l- o7 c
http://www.minedu.govt.nz/index.
% R( U; D/ }2 ~7 qhttp://www.edperson.co.nz/8 `9 B2 n0 h& t- V3 n
http://www.teachnz.govt.nz/: A# l) B1 `, P; \% x8 _. I
http://www.edgazette.govt.nz/
' U. D# E& ^- T, A0 Shttp://www.oasis-edu.co.nz/$ x! h) X) E- G6 r
http://www.prestigenannies.com/
7 ], G* V+ p* M) T6 Khttp://www.kiwiaupair.com/% }9 `- V& h7 |2 n7 b( L& ]8 }' Q+ Y

5 R: _6 U# W% Y3 l. R工程及建筑业
( m+ \: X# g! r# O
http://www.match2.co.nz/
+ E0 T% n+ s) y8 ?9 r+ Ihttp://www.crsrecruit.co.nz/" q( C7 _, D: d+ |5 _; w
http://www.lawsonwilliams.co.nz/
. u. }. t. U7 F. ihttp://www.techrec.co.nz/) ^2 {% c# C% v8 \
http://www.skm.com.au/index.cfm
2 Y. w/ f7 l% [1 u8 [" dhttp://www.tradestaff.co.nz/Home
8 _, {& J5 Y" n' Y1 Jhttp://www.et-con.com/jobs.htm0 N. c4 D2 D0 R+ r# k  Q
http://www.ipenz.org.nz/jobhunt/search1.asp
  x( U/ g' D, A. O, g6 H1 b. shttp://www.farrowjamieson.co.nz/
9 H) u; I7 I. c9 a
; P3 C: `3 @" q% i3 F金融及银行业
& B; \& g4 Y/ s$ m4 [
http://www.parkerbridge.co.nz/main.php?page=1444 P0 d" p9 x- D- r: f
http://www.claytonford.co.nz/
) \0 `, p8 m7 S  B4 Ahttp://www.dgal.co.nz/
* i6 t3 ~6 u0 ghttp://www.phoenixjobs.co.nz/# l- {1 j* K5 ]" @
http://www.gbl.co.nz/
# `/ Y# o" `; q1 C. T( Jhttp://www.cccpersonnel.co.nz/: }" x% w0 G0 E- S8 ^4 C, {
http://www.hawkins4accountants.co.nz/
; p; F  V! S. ?, E% t: ihttp://www.systems-personnel.com/
) z7 V1 h' S& }
2 p  Y3 e4 ]) T3 x9 Z1 W# g1 E( y医药行业$ R& u. I& A+ S0 p4 l7 w$ v/ k
http://www.dentalsurgeon.co.nz/
9 C4 R5 |5 U( j# f  j! Bhttp://www.genevahealth.com/- f6 \9 p! y* G# E
http://www.tonix.co.nz/
6 W6 y9 n% g* W' [' }" uhttp://www.nznursing.co.nz/+ V; s8 e1 M/ |9 ^: T- C7 g8 J2 y
http://www.kiwisstat.co.nz/
& e* t& k& N% e- t& Khttp://www.healthrecruitment.com/
# S5 v2 }+ {8 K8 zhttp://www.enzedparamedical.co.nz/
5 Z. s* z% x3 Ghttp://www.synergyconsult.co.nz/% w; d( U. {6 n1 Q6 Q9 O
http://www.dietitians.org.nz/mainsite/become.cfm
. s$ k) S# N3 A* B0 l3 a2 lhttp://www.medicalstaffing.co.nz/+ ?5 `3 b# I# c0 w
http://www.locums.co.nz/4 w& F! }& [( p$ v+ T# h6 f* S# u# Q
http://www.psych-recruitment.com/; H/ g! W  o3 H8 M$ M& G8 F& A
http://www.nzlocums.com/index2.htm& F( [) O5 a! f# R4 ]' l
http://www.healthrotorua.co.nz/
& d  o, o7 \, `$ e) B8 M
7 p9 T, ?" C! ~5 G0 oIT行业) k- G, Y' C9 e0 w; j; y; T
http://nz.tmp.com/
6 N6 ?' L7 c4 L& h( N# H& w+ i" Thttp://www.aacorn.co.nz/
* T* k: @$ z3 L# @+ Ehttp://www.diversiti.co.nz/6 s# T- e; g) l
http://www.computerexpertise.co.nz/& q7 @0 j& V+ i0 g" b
http://www.sabrenz.co.nz/1 [, K% x4 u8 O6 V4 F
http://www.altasolutions.com/
1 L- d/ f. ]& J( D5 @3 ihttp://www.robertwalters.com/home/NewZealand.jsp& H* T1 D5 Y' \" `0 n
http://www.absoluterecruit.co.nz// K9 x6 p( ~/ z5 i  B
http://www.protocol.co.nz/# f4 M" C" A/ c+ n+ e# s: Y
http://www.itwork.co.nz/
1 C- A5 c0 ?8 |: F% ~http://www.spherion.co.nz/
- x; z3 t8 P$ G# Z4 w& Chttp://www.vts.co.nz/5 g! J7 P, I* P: M7 X* V# S6 f! s$ h
http://www.duncanryan.co.nz/
! X) v& ^. p! q, R5 n7 _5 chttp://www.hitechnz.org.nz/home.cfm
/ w/ R  _  B0 [- {( e8 ]http://www.lateral-profiles.co.nz/1 j& \4 {) F- E1 L# y" O
http://www.qube.co.nz/( U0 r4 w5 n; t$ s7 S6 N( n& N0 c
http://www.ubd-online.co.nz/bridgepersonnel/
  l% K" l6 v  A* Qhttp://www.recruit.co.nz/
, \- a" N4 T6 X) `; nhttp://www.mercuryrecruit.co.nz/job_seekers/index.htm
5 y# w/ i$ @. d0 Ahttp://www.candle.co.nz/content/pageh.asp?ID=2001
( L- i/ A4 @4 D- k/ xhttp://www.dewinter.co.nz/$ J3 P7 S' {3 b% ^1 I! m
http://www.itec.co.nz/
) |. `+ k. A. M; Y2 d5 i3 {http://www.itfutures.co.nz/
5 G7 |- C2 b4 G) b  j" m1 ]http://www.iconrec.co.nz/" U* e$ K, a# J, L
9 v6 p0 V5 B  ]! x  q( s5 p' s
科学技术行业 :& N. u7 i& w. Q! R# N' z! S
http://www.scitechrecruit.co.nz/) k% M) |5 V/ b2 o( l- ]
http://www.asconsultants.co.nz/
7 Q4 X6 N$ F& |% }' A$ Khttp://www.tad.com.au/  q6 r8 Y1 o) u2 n
http://www.sapphirenz.com/
( M) O& W% R& A: B/ f+ }
% m" X9 H6 m6 |( h) ^* @
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-6-22 20:54:34 | 显示全部楼层
很实用!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 11:31:56 | 显示全部楼层
辛苦了亲
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 22:01:12 | 显示全部楼层
cool!!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-2 22:54:52 | 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-3 19:50:10 | 显示全部楼层
支持一下
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-3 21:31:55 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-31 10:13:31 | 显示全部楼层
好多网址!!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-31 11:07:43 | 显示全部楼层
看不懂,目前
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-9-8 12:55:37 | 显示全部楼层
这个好,真的要收藏
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 一键登录: 更多»

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|虎维网|WHVer|全球华人打工度假者论坛 ( 鄂ICP备14009016号 )

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of whvers.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

奥卓科技 版权所有 鄂公网安备 42011202000667号

GMT+8, 2020-4-7 09:05

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表