Global Chinese Working Holiday Makers Forum! 

虎维网

 找回密码
 立即注册
更多»
新西兰WHV在线刷签证工具working holiday纪录片新西兰打工旅行Orbit保险 9折优惠
搜索
查看: 24173|回复: 26

[求职攻略] 分享一些实用的打工网站

[复制链接]
发表于 2013-6-22 19:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 一键登录: 更多»

x
本帖最后由 Jason 于 2013-6-22 20:04 编辑
! |. n' ~  e4 Z, x9 s/ U2 X. c, F: q
季节性工作网站:
6 y1 z6 m9 p) z/ S
http://www.canstaff.co.nz/9 C6 e0 I' o1 o6 x* L. @& r( ^
http://www.jobscentral.co.nz/
2 k7 r; a+ D3 }+ U9 shttp://www.seasonaljobs.co.nz/main.asp( S& {, B4 F& \8 C$ l
http://www.picknz.co.nz/seekers/index2.php0 z/ i$ h" g8 Q: g6 ^8 M* h
http://www.seasonalwork.co.nz/job.bsp?job_id=6368 ^8 x2 j# I3 j) g6 c3 L! H
http://www.backpacknelson.co.nz/seasonalwork.php8 d) ~. W! c5 R$ R; c# M/ D! p
http://www.backpack-newzealand.com/working_newzealand.html1 g: a5 G* b3 ]% f. t9 S' J6 I
http://www.nzs.com/business/services/jobs/job-listings/more4.html
% r3 ?6 f$ M& j" p  dhttp://www.backpackerboard.co.nz/work_jobs/new_zealand_fruit_picking_jobs.php! ]- Y' ]- R/ r, R6 W' S  K( k6 h7 p% I
http://www.finda.co.nz/classifieds/job/listing/4j0r26/general-labourers-wanted/
# r8 S/ V) k9 M/ [4 u8 m4 |http://www.job.co.nz/
2 I; a4 G0 T* `$ P+ d3 ]http://www.jobs.co.nz/
6 b; N  K/ w8 T! W# Q5 C# xhttp://www.seek.co.nz/  _$ \2 g+ H. @. {) @( P* t
http://www.gumtree.co.nz/( R% f, M# f% t- @0 X$ _! h& z8 U& K
http://jobuniverse.co.nz/
# E, O' o* e* V9 a9 o1 Nhttp://jobs.search4.co.nz/

* p4 V3 c& g; |- ?; f" shttp://www.careerjet.co.nz/
9 Z; j8 b! x, o5 D2 [9 B+ P7 I/ T$ ?& hhttp://www.newzealand-jobsearch.com/0 O1 J. a) y' \. D( _6 P
http://www.workingin-newzealand.com/
5 G; W* Q' p) _2 u6 B) ?http://www.chandlermacleod.co.nz/jobs/& [3 ~9 z  s) ~7 ~
http://www.goldensandsmigration.co.nz/employment
  e( ~- Y; d! ?. f7 ?* m; ^http://www.trademe.co.nz/Trade-me-jobs/index.htm, Y- H3 I$ I1 t# t2 p8 M% D
http://www.viewauckland.co.nz/auckland_job_search.asp
0 q5 K; l5 S: I$ Ihttp://www.bestjobs.co.nz/bt-job-ST001-1-Jobs_in_NI_Auckland.htm2 [* z! Q) B! I6 I- R3 o8 H
http://www.kellyservices.co.nz/web/nz/services/en/pages/index.html
& c2 G0 t5 `* I4 ^0 M" i. khttp://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/new_zealand/
+ S8 A' S3 D, ghttp://jobs.manpower.co.nz/job/job_search.cfm?CFID=4290130&CFTOKEN=24889190
7 w  M& X8 O% {

+ e$ h4 E6 ?$ }寻找工作信息库 新西兰
/ {$ o, [# _0 ]0 p' o. khttp://jobstuff.co.nz/f4fa6f80787f7d91/
$ n! G/ ]' x9 v: Uhttp://www.netcheck.co.nz/
0 A0 k$ B5 ?$ qhttp://www.nzjobs.co.nz/
/ `6 b( u0 t  `5 p+ B. ]http://www.kiwijobs.co.nz/ ) \/ E: h& j8 H& j1 r. k, R( z
http://www.jobs4grads.net/
6 ~" T4 y. P9 e9 Z5 ^5 Ahttp://www.jobcafe.co.nz/: m; k7 I' E9 C; v0 W% V9 ^5 ^
http://www.jobuniverse.co.nz/& |7 Z( z; M% o1 n& b
http://www.pickme.co.nz/
7 f$ r" L8 D. Chttp://www.myjob.co.nz/$ {" k4 u4 A1 z: }; ]3 @# r
http://www.employment.co.nz/
7 h; \: N% x. e- N6 K# I9 |http://www.newkiwis.co.nz/8 b0 ]1 C: }" h& S& |" c# ?( A
http://www.workingin-newzealand.com/
6 u5 B: c/ |( D3 q- y- B
3 [- O9 x' ]+ \" Z6 p( ?' {农业
, U% A" [1 t- W3 ?% H/ ~) y
http://www.fres.co.nz/
/ \" m( r" L; @6 n- e' Phttp://www.seasonalwork.co.nz/index.bsp- C6 x+ N$ \/ w+ w
* s2 e* k: t* T5 {" ]5 H
教育业7 o$ @5 Y  |- h, W7 r/ a; J1 Q7 d
http://www.minedu.govt.nz/index.
$ @/ c7 b7 c6 thttp://www.edperson.co.nz// j7 l4 s+ o% q; e& u& Q
http://www.teachnz.govt.nz/
! t' S4 b) y1 N7 Thttp://www.edgazette.govt.nz/* F7 }0 X4 E* R
http://www.oasis-edu.co.nz/' X+ o# n9 `3 b. u+ S  x
http://www.prestigenannies.com/% l2 |* Z; R6 R" k
http://www.kiwiaupair.com/+ N; c6 }% @2 o0 G( r) {$ T! ]

, ^6 \  c4 l1 m工程及建筑业" i$ U& x" r/ Z$ M+ J
http://www.match2.co.nz/  `! G! C4 \* B0 t
http://www.crsrecruit.co.nz/
$ _; p  l. ]2 D7 \4 Thttp://www.lawsonwilliams.co.nz/
4 D1 X- T& E4 t8 \) Lhttp://www.techrec.co.nz/
) Q" C8 Q/ P3 o5 Shttp://www.skm.com.au/index.cfm
8 {" N  L2 f- h( h! {: p# Xhttp://www.tradestaff.co.nz/Home
' t. c# z. u3 ohttp://www.et-con.com/jobs.htm1 v4 n, q3 e) A
http://www.ipenz.org.nz/jobhunt/search1.asp
0 d0 `! k% n6 n. n' A7 ~) B5 S, k# A3 yhttp://www.farrowjamieson.co.nz/
) S2 f8 {, X. B" U3 ~* V: l# }) p+ S9 a0 Q
金融及银行业' e6 w, C. m% H
http://www.parkerbridge.co.nz/main.php?page=144
6 \* b; P) c& @  Qhttp://www.claytonford.co.nz/
  M3 d6 g. F; v2 a' ihttp://www.dgal.co.nz/  Q7 [6 b% r- ?2 r$ Q
http://www.phoenixjobs.co.nz/
3 b2 {$ |& j, B4 S# A5 ]! ghttp://www.gbl.co.nz/
$ Y3 K8 k# t9 E! N1 `/ }7 v; D7 ?http://www.cccpersonnel.co.nz/
7 E4 ~( N+ O4 T8 Jhttp://www.hawkins4accountants.co.nz/
/ A; A' w' _/ {$ g& chttp://www.systems-personnel.com/* M( L& d* ~* _8 [

2 B/ V  [3 f7 Q- T) r5 f7 H医药行业
  _1 |& C. a+ F$ w* y
http://www.dentalsurgeon.co.nz/
5 c- D/ c( O* U& B% }http://www.genevahealth.com/
, W4 u& m2 `8 H4 H, `: yhttp://www.tonix.co.nz/
2 m3 Y% E5 c6 r4 X/ \http://www.nznursing.co.nz/) q8 m5 L" N* [9 _
http://www.kiwisstat.co.nz/7 x% z9 c7 c. h  \4 c
http://www.healthrecruitment.com/6 {- l  _" n, ?  r: J, G$ |0 [
http://www.enzedparamedical.co.nz/& \6 T3 k$ I$ I1 e& M
http://www.synergyconsult.co.nz// Z+ I% j* W/ h6 ~2 z- w5 x
http://www.dietitians.org.nz/mainsite/become.cfm5 ]' `7 m) t- D4 G
http://www.medicalstaffing.co.nz/* T0 o$ Z! Q0 p. e/ c3 M$ e
http://www.locums.co.nz/
6 A5 W  n$ v! t) I/ {http://www.psych-recruitment.com/
4 Z) b1 M* q! _$ j0 Jhttp://www.nzlocums.com/index2.htm  L9 W) m' Q% _' V0 d2 q1 I
http://www.healthrotorua.co.nz/* o3 k9 y. N- H/ P, j7 ^$ u( g: I7 S

! ]: d7 E9 w% {( W' |IT行业
: h0 S* r* K* P% ]3 p2 h5 ]
http://nz.tmp.com/
1 P; N: ~% r4 qhttp://www.aacorn.co.nz/
% I) s& F$ f5 Q( F4 @) [1 Bhttp://www.diversiti.co.nz/
. C% Q) M0 y" R6 G( G3 n/ j, Uhttp://www.computerexpertise.co.nz/
+ `. {5 Q* M" N8 `* g9 dhttp://www.sabrenz.co.nz/& b- i$ }4 f: c* U8 m  V/ b: K
http://www.altasolutions.com/% b( R8 K- a6 P( U$ N
http://www.robertwalters.com/home/NewZealand.jsp
4 [% k. ~1 M- O& i2 fhttp://www.absoluterecruit.co.nz/
, b" d% ]% K( P  Ehttp://www.protocol.co.nz/" z- T% J. o, h' [
http://www.itwork.co.nz/# [; y3 Z9 }+ I$ z! M* h1 C
http://www.spherion.co.nz/
, N! ^1 x  M6 O2 Fhttp://www.vts.co.nz/. F- G! Q5 H+ I0 @+ u( ]
http://www.duncanryan.co.nz/. [3 f% ?8 y0 k( Y/ e# s" j
http://www.hitechnz.org.nz/home.cfm
; `9 P5 K# G" t" ~0 j  B( Chttp://www.lateral-profiles.co.nz/
* h2 r' j9 I4 ]& Y& Q/ shttp://www.qube.co.nz/- S4 M: w& |9 [# U& m+ S8 C/ k
http://www.ubd-online.co.nz/bridgepersonnel/0 L# @: \, Z: n
http://www.recruit.co.nz/
( |' _2 y  E, p, u( b8 Ehttp://www.mercuryrecruit.co.nz/job_seekers/index.htm
. S- E) A4 \, F7 ~* r) O) dhttp://www.candle.co.nz/content/pageh.asp?ID=20014 V) P2 C! l( u* \3 z
http://www.dewinter.co.nz/4 |5 Q0 Z! J2 S4 W! c4 e: t$ M
http://www.itec.co.nz/
1 t! ^+ m- R3 L4 w2 @0 p% S; T% S. Phttp://www.itfutures.co.nz/
6 q+ \3 e) Y- M0 i' h* nhttp://www.iconrec.co.nz/
2 j6 m" e3 s. }% P8 Q
5 H  j: q- k8 R/ \$ C4 }科学技术行业 :
7 b. i, |, T% \# z$ d
http://www.scitechrecruit.co.nz/
! X0 V' h% z+ ^( F  Hhttp://www.asconsultants.co.nz/
/ W( g8 n5 W3 |4 x! phttp://www.tad.com.au/
  x5 t. P9 |, m! u7 J7 }http://www.sapphirenz.com/
: R4 k! ]; P/ g  ^$ p2 x/ P2 }: ?5 Y. c) g3 h. g
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-6-22 20:54:34 | 显示全部楼层
很实用!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 11:31:56 | 显示全部楼层
辛苦了亲
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 22:01:12 | 显示全部楼层
cool!!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-2 22:54:52 | 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-3 19:50:10 | 显示全部楼层
支持一下
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-3 21:31:55 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-31 10:13:31 | 显示全部楼层
好多网址!!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-31 11:07:43 | 显示全部楼层
看不懂,目前
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-9-8 12:55:37 | 显示全部楼层
这个好,真的要收藏
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 一键登录: 更多»

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|虎维网|WHVer|全球华人打工度假者论坛

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of whvers.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

虎唯科技 版权所有 鄂ICP备18009758号-1 鄂公网安备 42011202000667号

GMT+8, 2020-7-8 13:12

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表