Global Chinese Working Holiday Makers Forum! 

虎维网

 找回密码
 立即注册
更多»
新西兰WHV在线刷签证工具working holiday纪录片新西兰打工旅行Orbit保险 9折优惠
搜索
查看: 12907|回复: 26

[求职攻略] 分享一些实用的打工网站

[复制链接]
发表于 2013-6-22 19:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 一键登录: 更多»

x
本帖最后由 Jason 于 2013-6-22 20:04 编辑 . e6 S; B1 F' A* R
% {( C7 v# Y" n1 m" w5 _
季节性工作网站:) X) r3 \* Y7 c+ N; B, n6 p1 J0 S
http://www.canstaff.co.nz/5 i8 R/ o" a# c
http://www.jobscentral.co.nz// Q% f0 K" ~5 q( P1 F% k
http://www.seasonaljobs.co.nz/main.asp
0 E, D$ L2 H) Y0 P( D5 Mhttp://www.picknz.co.nz/seekers/index2.php& @) [" A5 H/ Y% \) a2 n
http://www.seasonalwork.co.nz/job.bsp?job_id=636, Q- S  V* Z. z! n; }* [
http://www.backpacknelson.co.nz/seasonalwork.php0 f9 `, G, X/ S4 Z
http://www.backpack-newzealand.com/working_newzealand.html
! b5 ^% \' ?9 n$ u2 Mhttp://www.nzs.com/business/services/jobs/job-listings/more4.html$ o5 H; s* j, V* v! C0 ~3 A
http://www.backpackerboard.co.nz/work_jobs/new_zealand_fruit_picking_jobs.php
" P1 {: u1 A- Y/ W4 d& x' [' ]. \http://www.finda.co.nz/classifieds/job/listing/4j0r26/general-labourers-wanted/
/ ?& B( G: |' u1 O; ghttp://www.job.co.nz/2 `+ L) e0 x4 t- Q8 t+ C6 t
http://www.jobs.co.nz/; x8 x/ g* V; x5 @/ i& Z
http://www.seek.co.nz/
, ^  L1 q) ]  S  s% Vhttp://www.gumtree.co.nz/7 B0 S  Q0 l) T" {2 N; [
http://jobuniverse.co.nz/0 @/ o1 V, p- S$ e, p$ ?0 B
http://jobs.search4.co.nz/
' o) b& o# {% c, }8 d: J- v
http://www.careerjet.co.nz/
/ s& x) k3 P1 i+ O& t4 n( \http://www.newzealand-jobsearch.com/: R/ z" n' x# \6 M. p1 G: z
http://www.workingin-newzealand.com/5 X% @5 u9 g3 x6 m: m
http://www.chandlermacleod.co.nz/jobs/
  E! }0 d9 N) o+ chttp://www.goldensandsmigration.co.nz/employment. C; [$ J( |; g- [7 N4 \
http://www.trademe.co.nz/Trade-me-jobs/index.htm  u( H+ I# P- h$ `* o
http://www.viewauckland.co.nz/auckland_job_search.asp+ A0 E6 Y5 p( G6 `; A/ Z9 Z
http://www.bestjobs.co.nz/bt-job-ST001-1-Jobs_in_NI_Auckland.htm7 m" W) t# R! ?7 w: Q
http://www.kellyservices.co.nz/web/nz/services/en/pages/index.html8 Z- e5 S: J3 D
http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/new_zealand/) G; }, M! [4 n5 {! J
http://jobs.manpower.co.nz/job/job_search.cfm?CFID=4290130&CFTOKEN=24889190
$ t) |! {) T! V
9 b# a  z# o) x0 c% d, u7 l
寻找工作信息库 新西兰
/ [1 x( O5 j7 [6 B, |' Khttp://jobstuff.co.nz/f4fa6f80787f7d91/ * v* x* h5 j# z7 C1 a  p: _0 Q
http://www.netcheck.co.nz/
1 K( q; ^3 q) t, n; |http://www.nzjobs.co.nz/ ' s7 U1 E# p* N1 ^2 Z5 _0 x
http://www.kiwijobs.co.nz/   S( [% n3 m3 e, S/ ^( ]3 A0 t. D
http://www.jobs4grads.net/9 \. S0 @8 K" k' U- N, U
http://www.jobcafe.co.nz/
& G% P4 G# s' I7 G& _8 \% a! t' ahttp://www.jobuniverse.co.nz/
9 p2 P) r; h  U+ D* l* Whttp://www.pickme.co.nz/" ^- I" t: j+ x" M  j
http://www.myjob.co.nz/# P  d$ Z" v( B+ P3 q/ B. B6 N$ ^
http://www.employment.co.nz/
  C( B1 Q$ f' a& e- i; Ihttp://www.newkiwis.co.nz/( U. L( k. e% L1 w: y" |7 t
http://www.workingin-newzealand.com/" e4 D3 e$ [4 K
# n% K4 A' T& m  o$ y8 i/ C
农业/ n8 I+ L9 x  K3 ~; \; Q
http://www.fres.co.nz/( N  L# j) I: Y  J+ ^' I5 j
http://www.seasonalwork.co.nz/index.bsp
1 ?3 a" J+ b1 K& k/ l; d
- s8 }/ F* c6 r# d! M% H教育业
4 m$ k! D: Q, Y9 g8 R9 m; Q
http://www.minedu.govt.nz/index.9 r; n2 e! {3 F8 Z. \0 t1 {# }
http://www.edperson.co.nz// n: r% @2 K' w$ L
http://www.teachnz.govt.nz/
8 r6 w  E7 q2 v: V0 \4 T8 yhttp://www.edgazette.govt.nz/' ]+ E5 q5 \4 M' f
http://www.oasis-edu.co.nz/% K+ p1 c& W6 V. S
http://www.prestigenannies.com/
, J  ?3 R/ R' b  m( _1 Lhttp://www.kiwiaupair.com/
% L/ G3 F; S/ |, b& W* d6 ?# t0 j; ], Y
3 w! L& @* g) c* X$ x  h2 U工程及建筑业9 ]9 b! ^4 R% `" y$ D
http://www.match2.co.nz/
# k4 |+ @9 }4 T9 y, L- A- Yhttp://www.crsrecruit.co.nz/4 Z: T% Q5 M+ I7 r& Z1 g' t; i
http://www.lawsonwilliams.co.nz/
2 I& m1 C' H7 Y  C4 u. D0 o! ehttp://www.techrec.co.nz/
. |4 E( M9 `; E9 V, v7 mhttp://www.skm.com.au/index.cfm
/ F1 I  Z! |. G5 ]1 k6 d- `, I: Ghttp://www.tradestaff.co.nz/Home
4 E9 F: u2 \6 C3 T) Rhttp://www.et-con.com/jobs.htm
3 z. I# q4 x! |& w# v' Z3 `http://www.ipenz.org.nz/jobhunt/search1.asp* q; R* K1 B8 V: b8 `
http://www.farrowjamieson.co.nz/6 T1 H# k& ?: j4 S$ x

" G8 k  x$ B. C' w5 G" [金融及银行业
7 l& ]5 b4 i' q8 f& A6 G1 z
http://www.parkerbridge.co.nz/main.php?page=144
& _2 S  F( n! _http://www.claytonford.co.nz/; g3 k& y' f/ P) b
http://www.dgal.co.nz/
" \" c6 P& G. Nhttp://www.phoenixjobs.co.nz/- W+ |1 l' C* K* }: c5 {
http://www.gbl.co.nz/
, E8 y. D  L0 s3 M# Khttp://www.cccpersonnel.co.nz/
, a# ~" s7 Z1 R0 X9 q. Bhttp://www.hawkins4accountants.co.nz/
: c% l) k7 Z5 {- q$ Ghttp://www.systems-personnel.com/: z. s. v- L! |* o% d( S0 E2 L. I/ j

1 Z. t# W! @/ `5 O医药行业
% q- C4 J7 j/ r2 s
http://www.dentalsurgeon.co.nz/6 D( |' i* |# F
http://www.genevahealth.com/; m& B# z* m7 Y( p: {
http://www.tonix.co.nz/; c! h; r( @, _8 _0 T8 C* {
http://www.nznursing.co.nz/+ o/ O: x  Y% ?/ V! ^# d! Y
http://www.kiwisstat.co.nz/, V2 S  Q' e& }! b% r
http://www.healthrecruitment.com/* R$ ]6 q5 h( w# e* D8 |5 Q. \
http://www.enzedparamedical.co.nz/, v; V9 ^4 R) f) E
http://www.synergyconsult.co.nz/' s/ S( W4 K* M( f
http://www.dietitians.org.nz/mainsite/become.cfm; N; h; Z8 T4 V" [
http://www.medicalstaffing.co.nz/' v% c- [- D4 Q
http://www.locums.co.nz/6 m+ P$ z& `2 e8 z- T
http://www.psych-recruitment.com/! X& n. a0 e: j& a
http://www.nzlocums.com/index2.htm
* @5 s8 f% J1 o3 g4 Hhttp://www.healthrotorua.co.nz/: T# U$ t- l4 |* U' G1 |: i7 o

4 y! T" Z% x" x+ Z! pIT行业
  x* X: Q' x  ?( i* i6 k. T
http://nz.tmp.com/
/ ~6 P9 f2 K9 }# ^1 M% f% Ghttp://www.aacorn.co.nz/
( a( P# s6 B% U. ihttp://www.diversiti.co.nz/8 k: j2 u& n4 f% b1 {8 M
http://www.computerexpertise.co.nz/
# G, M% O; ^4 b& `( w6 ihttp://www.sabrenz.co.nz/* D( f4 p  s8 @+ l. s
http://www.altasolutions.com/0 X6 V; ]" H7 o# T' S% E9 Z( S
http://www.robertwalters.com/home/NewZealand.jsp' E, S3 N1 O' t1 ]9 G( Q2 i6 j, L
http://www.absoluterecruit.co.nz/
/ M) m' P8 {* Y* @, @$ R, M& m4 l) khttp://www.protocol.co.nz/
5 C, ?$ B' H3 i5 D: Jhttp://www.itwork.co.nz/
) H3 l7 p5 [7 v* I% lhttp://www.spherion.co.nz/
. w6 r8 R  q! l7 r- _2 w$ W: Phttp://www.vts.co.nz/6 Z  h! L3 m8 h" B1 N: \
http://www.duncanryan.co.nz/8 a1 e  ^. `" }5 N& |
http://www.hitechnz.org.nz/home.cfm
! n) y  ?/ t3 F4 l1 m, m8 v7 chttp://www.lateral-profiles.co.nz/( Y6 P6 q9 `: a/ o8 c
http://www.qube.co.nz/6 f: w7 D1 W/ s/ ^
http://www.ubd-online.co.nz/bridgepersonnel/
5 {  l; T0 u. b2 {1 Zhttp://www.recruit.co.nz/# a, Z! L0 I) k# p! S0 W' P
http://www.mercuryrecruit.co.nz/job_seekers/index.htm  F) S# j; c8 w& k
http://www.candle.co.nz/content/pageh.asp?ID=2001
+ Y( c# D# [( chttp://www.dewinter.co.nz/# l1 F* ?5 ~. `% Z3 D
http://www.itec.co.nz/. y4 J2 B& H7 ]$ j
http://www.itfutures.co.nz/
! s: _& e1 h* O" Uhttp://www.iconrec.co.nz/
; J0 J' O# j* M0 u  Y; j6 P; v2 B
9 R# o" j9 T' c; d' q, d科学技术行业 :
- q4 j2 ?. P) L* [' [7 m- L
http://www.scitechrecruit.co.nz/
4 Y* {+ i5 K) J: `7 Phttp://www.asconsultants.co.nz/4 V  D7 @7 H2 K- B
http://www.tad.com.au/1 k$ J. q: ]8 n; f
http://www.sapphirenz.com// Z* z* K/ q! Q' ?# q/ ]

2 o  H( n1 G& ~) s# {. d0 u
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-6-22 20:54:34 | 显示全部楼层
很实用!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 11:31:56 | 显示全部楼层
辛苦了亲
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 22:01:12 | 显示全部楼层
cool!!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-2 22:54:52 | 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-3 19:50:10 | 显示全部楼层
支持一下
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-3 21:31:55 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-31 10:13:31 | 显示全部楼层
好多网址!!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-31 11:07:43 | 显示全部楼层
看不懂,目前
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-9-8 12:55:37 | 显示全部楼层
这个好,真的要收藏
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 一键登录: 更多»

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|虎维网|WHVer|全球华人打工度假者论坛 ( 鄂ICP备14009016号 )

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of whvers.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

鄂公网安备 42011202000667号

GMT+8, 2018-9-21 12:19

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表