Global Chinese Working Holiday Makers Forum! 

虎维网

 找回密码
 立即注册
更多»
新西兰WHV在线刷签证工具working holiday纪录片新西兰打工旅行Orbit保险 9折优惠
搜索
查看: 16448|回复: 26

[求职攻略] 分享一些实用的打工网站

[复制链接]
发表于 2013-6-22 19:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 一键登录: 更多»

x
本帖最后由 Jason 于 2013-6-22 20:04 编辑 ' P( Z/ d% Z' P

* \6 ]9 e! V; R' m( x  L季节性工作网站:, m( ~1 u3 \4 V
http://www.canstaff.co.nz/
; a# |9 h, r( F. V0 f8 Chttp://www.jobscentral.co.nz/
. J/ B: w. ?. b+ o2 t- C4 J; T) Yhttp://www.seasonaljobs.co.nz/main.asp
2 A8 d* |# l' m& S% |http://www.picknz.co.nz/seekers/index2.php- J  Y1 v9 L& C8 d" p, K) [$ x
http://www.seasonalwork.co.nz/job.bsp?job_id=636# @+ [  c& R! h; }! r9 d
http://www.backpacknelson.co.nz/seasonalwork.php2 _, @2 ?# C- r( c( _7 _
http://www.backpack-newzealand.com/working_newzealand.html
3 ^5 q0 [" F) C& _$ Qhttp://www.nzs.com/business/services/jobs/job-listings/more4.html
2 U6 P. ^- o2 @4 Q& z) dhttp://www.backpackerboard.co.nz/work_jobs/new_zealand_fruit_picking_jobs.php4 r" r$ n/ p3 M- K4 E. `6 |. L
http://www.finda.co.nz/classifieds/job/listing/4j0r26/general-labourers-wanted/
( I$ E8 j# @7 M- l/ G" S3 Mhttp://www.job.co.nz/2 s8 p$ E0 x5 v+ x
http://www.jobs.co.nz/% `' }8 _$ b- f0 n! e$ m  q
http://www.seek.co.nz/2 P+ \: u3 G9 P, a: v; p( l# d
http://www.gumtree.co.nz/
' n8 N* p% W: D5 Qhttp://jobuniverse.co.nz/
8 [( |$ x5 x1 W* xhttp://jobs.search4.co.nz/

6 L6 ]1 a/ h. x: E/ M& T2 Ehttp://www.careerjet.co.nz/! e0 Z6 ]# v" c6 T/ u
http://www.newzealand-jobsearch.com/' e: n* R. h, W5 q% J- @
http://www.workingin-newzealand.com/
, H" G3 |) y  R+ Khttp://www.chandlermacleod.co.nz/jobs/- ~* P3 Q4 e' g/ Q; h4 O6 A
http://www.goldensandsmigration.co.nz/employment
  E, G3 j& J: {6 q: dhttp://www.trademe.co.nz/Trade-me-jobs/index.htm
7 e% r% Q2 A# Zhttp://www.viewauckland.co.nz/auckland_job_search.asp7 M' p& X3 {$ B
http://www.bestjobs.co.nz/bt-job-ST001-1-Jobs_in_NI_Auckland.htm8 a! I( T; B  G9 v' J; U' \
http://www.kellyservices.co.nz/web/nz/services/en/pages/index.html/ Y( \. X3 l6 Q. \9 O
http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/new_zealand/+ b3 R  |* n  o4 |) M  ^
http://jobs.manpower.co.nz/job/job_search.cfm?CFID=4290130&CFTOKEN=24889190
$ M, n6 x8 `9 a2 j

5 f4 A& |& r, G1 b, ^' Q) N寻找工作信息库 新西兰  w1 s3 A* C2 L0 G5 T
http://jobstuff.co.nz/f4fa6f80787f7d91/
+ @! I+ P8 \. i) R8 _2 ^http://www.netcheck.co.nz/
$ i& z( Z- A" x1 ^3 Chttp://www.nzjobs.co.nz/ 5 T6 C* p" j% @5 S2 E* E
http://www.kiwijobs.co.nz/
1 v# {2 ~- [6 {% i/ n, Zhttp://www.jobs4grads.net/9 o% X9 ]" A7 T, g4 x/ \, q8 y
http://www.jobcafe.co.nz/( y# d2 i! H0 L$ g
http://www.jobuniverse.co.nz/' c* C+ i7 L5 D+ b4 n6 ?; S, N
http://www.pickme.co.nz/
. }# ?% s2 y0 O! H( q0 D$ \) ~! shttp://www.myjob.co.nz/! k3 v6 R# \. w$ I# O, v" F; t
http://www.employment.co.nz/
' U" u' q3 m: K$ ]! Dhttp://www.newkiwis.co.nz/
5 H3 q# [& }5 a9 _http://www.workingin-newzealand.com/! |9 L4 c( a$ B7 X
5 D. w8 N1 r& b6 v% M; Q2 q" G
农业# J8 M% x4 n- p  {! ?- j
http://www.fres.co.nz/
  G" {7 h9 b5 e1 thttp://www.seasonalwork.co.nz/index.bsp
2 I* f! l2 K1 A& y7 D- ~2 _
7 F$ L5 U# ^  Q1 u. C1 I" Z教育业
1 |8 w& m9 V5 c
http://www.minedu.govt.nz/index.
3 D4 c' Q$ w  chttp://www.edperson.co.nz/
1 |" g* B) ^2 Z. G# L$ [& x4 o: Khttp://www.teachnz.govt.nz/" U" I  R* c7 e) ]  g
http://www.edgazette.govt.nz/
" l" Z! a/ g; ~/ C- phttp://www.oasis-edu.co.nz/
; E% p7 e9 B* P% dhttp://www.prestigenannies.com/
& [) ^# o- h& y% X  Phttp://www.kiwiaupair.com/) ]! F# }7 G3 p9 h( t$ }
  z) N: u, n" R  K3 ~2 b& T- J
工程及建筑业
( j- ]6 r2 W1 |* e+ D" o) v
http://www.match2.co.nz/
' }& _1 O! k8 A( P  n( nhttp://www.crsrecruit.co.nz/3 Y" U7 G$ G& \  i8 x4 G
http://www.lawsonwilliams.co.nz/
  v. u- c% w2 S& ], w& A, jhttp://www.techrec.co.nz/1 q6 t8 m/ O3 k7 m
http://www.skm.com.au/index.cfm4 _# o% i5 w2 i" J
http://www.tradestaff.co.nz/Home+ x( W% q- n( V. B$ S5 N
http://www.et-con.com/jobs.htm
9 r! _: W; Q- W7 q$ ^3 Ehttp://www.ipenz.org.nz/jobhunt/search1.asp5 n6 x* z) X2 R/ _- Q9 _. A- o3 B
http://www.farrowjamieson.co.nz/
& u1 w5 R3 q3 N; N5 I0 j  T( {6 I1 u; E: P* P8 @" F; A
金融及银行业0 y5 E# K& C; i
http://www.parkerbridge.co.nz/main.php?page=144, G6 `3 G" t% o& H! k: i
http://www.claytonford.co.nz/
  \# I. d# Q7 R( }/ U# Q6 x/ ~http://www.dgal.co.nz/
" P( s6 z( m! r7 Hhttp://www.phoenixjobs.co.nz/+ ~. Q3 N  b, K  n
http://www.gbl.co.nz/& ]7 _% a1 l5 l* f" c2 b/ j9 p
http://www.cccpersonnel.co.nz/
6 ?( e9 k, M( y% G( _6 Yhttp://www.hawkins4accountants.co.nz/
9 ~7 C8 ~8 j# }9 i! j. Q) @. ]+ ~http://www.systems-personnel.com/
& u9 Y( m. M4 k4 k# P+ \
7 W8 a! j: G9 l$ ?9 E4 ?2 H: j8 r3 |医药行业
) Q' E8 ?% H+ c* D  ^
http://www.dentalsurgeon.co.nz/# {/ `! s$ O! t! s; n' B
http://www.genevahealth.com/
: c- K* h+ i6 s5 ?http://www.tonix.co.nz/
8 D, b0 I. q# e" ^' j+ dhttp://www.nznursing.co.nz/( E% X- d, g* I5 i
http://www.kiwisstat.co.nz/' I, T. y& E7 t/ ]
http://www.healthrecruitment.com/
( _% T& L. f; V. H' khttp://www.enzedparamedical.co.nz/
8 J$ P# d2 r2 e+ ghttp://www.synergyconsult.co.nz/+ |2 F  x; U+ h4 V
http://www.dietitians.org.nz/mainsite/become.cfm
# M5 F4 j* b/ J, z5 [- c) o4 v# fhttp://www.medicalstaffing.co.nz/. X  o4 f# D3 V! q
http://www.locums.co.nz/: u0 v' @  ?- l- e! K
http://www.psych-recruitment.com/
" t/ y- t* D# g$ G+ jhttp://www.nzlocums.com/index2.htm' R9 ^- Q& C6 s0 v" G9 f. a3 T
http://www.healthrotorua.co.nz/
9 A! V' \# P0 B2 `3 [* D) W2 b% z' b" u) `9 y/ W  \, q: |2 ]% J
IT行业
& s* E0 X5 e% N' [
http://nz.tmp.com/
1 p  [: M$ r6 p5 A& `  rhttp://www.aacorn.co.nz/7 L3 D* e6 P! P' g) f7 V1 v
http://www.diversiti.co.nz/3 Y+ @# s& q, {, z
http://www.computerexpertise.co.nz/7 u; E0 h8 ?# {3 J/ v2 l. h
http://www.sabrenz.co.nz/- A& I5 N! n. M2 j1 n. M
http://www.altasolutions.com/
$ z, O1 M" e5 l  n" X) ?/ Yhttp://www.robertwalters.com/home/NewZealand.jsp
. F7 I- P+ B2 K) I; o9 M' O/ u. Whttp://www.absoluterecruit.co.nz/+ T: ~5 q+ |( V( r0 t$ M
http://www.protocol.co.nz/
! C# v5 `( F: k/ j- ?! r  |$ g: Xhttp://www.itwork.co.nz/
/ x# O' n" ?/ u! q6 p( Bhttp://www.spherion.co.nz/1 B, D2 ?, n4 O0 ]
http://www.vts.co.nz/. J6 C4 I3 G" I. x6 t
http://www.duncanryan.co.nz/; l( E/ p% ^  T- n
http://www.hitechnz.org.nz/home.cfm( I; p$ F. g' q/ E1 ~/ d
http://www.lateral-profiles.co.nz/) a% x7 [. Q. q4 L5 O1 ?3 ^3 w
http://www.qube.co.nz/6 \& C: ~( u, }* i
http://www.ubd-online.co.nz/bridgepersonnel/
2 F1 x; n/ d7 U1 B. mhttp://www.recruit.co.nz/
( b8 X" J) z8 |http://www.mercuryrecruit.co.nz/job_seekers/index.htm
4 ]4 N" G% u! mhttp://www.candle.co.nz/content/pageh.asp?ID=2001
: J6 l5 h! }. k7 t; P2 ~  a4 Yhttp://www.dewinter.co.nz/
8 @  I; {" a. `$ f/ jhttp://www.itec.co.nz/9 M) V. D/ b# z: m( l0 `
http://www.itfutures.co.nz/
# M- ?4 @. b0 q9 ~' E" D$ x- _http://www.iconrec.co.nz/) I3 X- J2 w3 }" j
1 O8 |7 Y* @7 ~+ x1 [1 h5 [
科学技术行业 :+ Q3 _% I# ?6 y9 t' y. `; d: R
http://www.scitechrecruit.co.nz/5 ]0 N* }2 c% k/ A( a
http://www.asconsultants.co.nz/
9 n2 B$ s: O; }: |! s& ^5 T7 H, L0 Phttp://www.tad.com.au/( V' u8 Z% G6 \: R) L( b7 P% f# ?' {
http://www.sapphirenz.com/
# N2 C: C2 f3 W; Y! N) f4 k
2 X' @  c1 _4 l  C6 Y. F! o/ ?, G  G. R$ w
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-6-22 20:54:34 | 显示全部楼层
很实用!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 11:31:56 | 显示全部楼层
辛苦了亲
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 22:01:12 | 显示全部楼层
cool!!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-2 22:54:52 | 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-3 19:50:10 | 显示全部楼层
支持一下
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-3 21:31:55 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-8-31 10:13:31 | 显示全部楼层
好多网址!!!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-31 11:07:43 | 显示全部楼层
看不懂,目前
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-9-8 12:55:37 | 显示全部楼层
这个好,真的要收藏
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 一键登录: 更多»

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|虎维网|WHVer|全球华人打工度假者论坛 ( 鄂ICP备14009016号 )

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of whvers.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

奥卓科技 版权所有 鄂公网安备 42011202000667号

GMT+8, 2019-11-14 07:40

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表